o naszym instytucie

About

Polish Heritage Institute Kaszuby

Jesteśmy

niedochodową organizacją skupiającą Polaków i Kanadyjczków polskiego pochodzenia zamieszkujących głównie okolice Wilna i Barry’s Bay (popularnie znane wśród Polonii jako Kanadyjskie Kaszuby) w powiecie Renfrew, w prowincji Ontario w Kanadzie. Organizacja nasza oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 5 maja 1987 roku, a jej pierwszymi sygnatariuszami byli: Teodor Blachut, Ewa Siekierska i Andrzej Garlicki. Przez wiele lat prężnie działającym prezesem była pani Anna Żurakowska (1921-2015), żona słynnego polskiego pilota Janusz Żurakowskiego (1914-2004), którego imieniem nazwano park znajdujący się w centrum Barry’s Bay zurakowskipark.ca.

We are a non-profit organization gathering Poles and Canadians of Polish descent living mainly in the Vilnius and Barry's Bay area (popularly known among the Polish community as Canadian Kashubia) in Renfrew County, Ontario, Canada.Our organization officially began its activity on May 5, 1987, and its first signatories were: Teodor Blachut, Ewa Siekierska and Andrzej Garlicki. For many years, Mrs. Anna Żurakowski (1921-2015), wife of the famous Polish pilot Janusz Żurakowski (1914-2004), was named after the park located in the center of Barry's Bay zurakowskipark.ca .


Nasz Cel

Celem naszej organizacji jest utrwalanie i kultywowanie polskiego dziedzictwa i kultury na tych terenach. Wilno w Ontario uznane zostało za pierwszą polską osadę w Kanadzie (Wilno, Ontario, location of Canada's first Polish Settlement) gdzie począwszy od 1858 roku zaczęli osiedlać się polscy osadnicy głównie z terenów polskich Kaszub, a także z Galicji i innych regionów rozbiorowej Polski. Wilno jest także miejscem gdzie znajduje się najstarsza polska parafia w Kanadzie, założona w roku 1875 przez osadnikow z polskich Kaszub www.stmaryswilno.com (c).

Od 1951 roku rozpoczyna się na tych terenach obecność Zwiazku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju - Okręg Kanada www.zhpkanada.org. Zapraszamy do wspierania naszej działalności choćby przez zapisanie się na członka Polskiego Instytutu Dziedzictwa i Kultury na Kanadyjskich Kaszubach. Roczna składka członkowska wynosi $10.00. Można wysłać czek na Polish Heritage Institute Kaszuby na adres w zakładce “Kontakt”. Z góry dziękujemy za każde dodatkowe wsparcie naszej działalności.

The aim of our organization is to preserve and cultivate Polish heritage and culture in these areas. Wilno, Ontario, location of Canada's first Polish Settlement where, starting from 1858, Polish settlers began to settle, mainly from the areas of Polish Kashubia, as well as from Galicia and other regions of partitioned Poland. Vilnius is also home to the oldest Polish parish in Canada, founded in 1875 by settlers from Polish Kashubia www.stmaryswilno.com.

Since 1951, the presence of the Polish Scouting Association operating outside the country - Canada District www.zhpkanada.org begins in these areas. We invite you to support our activities, even by signing up as a member of the Polish Heritage Institute and Culture in Canadian Kashubia. The annual membership fee is $10.00. You can send a check to the Polish Heritage Institute Kaszuby to the address in the "Contact" tab. We thank you in advance for any additional support for our activities.

Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face